Knotbomen zijn net geknot. (foto: Collectief Rivierenland)
Knotbomen zijn net geknot. (foto: Collectief Rivierenland) Foto: Collectief Rivierenland

Groei agrarisch natuurbeheer in het Rivierenland

Algemeen

NEDER-BETUWE - Dankzij een extra bijdrage van de provincie Gelderland heeft het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in het Rivierenland afgelopen jaar een flinke groei doorgemaakt.

Bij de start van het ANLb in 2016 telde het Collectief 262 leden. Dat is inmiddels gegroeid naar 632 deelnemers die ruim 4500 ha aan beheer uitvoeren.

Flinke groei agrarisch 

De aandacht ging bij de start vooral uit naar het weidevogel- en landschapsbeheer. We richten ons op doelsoorten, zoals de grutto, steenuil en kamsalamander. In de loop der jaren is daar aandacht voor de patrijs, bodembeheer en uiterwaardenbeheer bij gekomen. Boeren hebben steeds meer interesse om mee te doen met het ANLb om het boerenland duurzamer te beheren.

Weide- en akkervogels

Binnen het werkgebied van Collectief Rivierenland beheren we 15 weidevogelgebieden. In deze gebieden is de samenwerking tussen het collectief, de lokale agrarische natuurverenigingen, de boeren en vrijwilligers heel belangrijk. Naast de weidevogels zetten we ons in 7 focusgebieden in voor akkervogels als de patrijs en het landschap waar een heleboel plant- en diersoorten van profiteren.

Lingestreek

In de Lingestreek, waar agrarische natuurvereniging Lingestreek actief is, wordt door ca 124 deelnemers ruim 850 ha akker- en weidevogelbeheer uitgevoerd. Ook wordt ruim 70 ha botanisch grasland beheerd, vindt op bijna 300 ha bodembeheer plaats en worden vele landschapselementen als knotbomen, houtsingels, hoogstamboomgaarden, struweelhagen en poelen beheerd. Voor meer getallen zie  https://collectiefrivierenland.nl/groei-agrarisch-natuurbeheer-in-het-rivierenland/.

Uitgelicht

Digitale krant